Telefon  +48 607 609 263    Telefon  +48 74 810 84 49     Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Regulamin

Regulamin cmentarzy parafialnych w Jugowie, Przygórzu, Świerkach, Krajanowie, Ludwikowicach Kłodzkich, Sokolcu

 

     W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Pkt 1

 1. Właścicielem w/w cmentarzy jest parafia pod którą podlega dany cmentarz, reprezentowana przez proboszcza danej parafii
 2. Cmentarzami administruje zarządca: PHU Joanna Kiełbaska 
 3. Siedziba Administratora Cmentarza znajduję się w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej 10
 4. Godziny urzędowania Administracji Cmentarza:
 • Od poniedziałku do piątku : 8.00-16.00
 • Sobota : 9.00-13.00
 • kontakt telefoniczny: 607 609 263 / 74 810 84 49

Pkt 2

 1. Cmentarz jest czynny w godzinach od 7.00 do 22.00 (nie dotyczy 31.10/1.11/2.11)
 2. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-15.00.
 3. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać w Biurze Zarządcy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalania terminów pogrzebów wg zasady, że w ciągu jednej godziny może odbywać się najwyżej jeden pogrzeb.

Pkt 3

Obsługiwanie ceremonii pogrzebowych na cmentarzu parafialnym prowadzić mogą podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji działalności gospodarczej o odpowiednim przedmiocie i profilu. Czynności związane z organizacją pogrzebu mogą być również podejmowane przez członków rodziny osoby zmarłej.

Pkt 4

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuję się następujące pojęcia:
  1. miejsce grzebalne- miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,
  2. miejsce rezerwowe – miejsce grzebalne przeznaczone do pochowania, udostępnione osobie   za jej życia na podstawie umowy z administratorem cmentarza,
  3. miejsce rezerwowe zabudowane- miejsce rezerwowe, na którym wybudowano nagrobek lub  grobowiec
  4. grób – miejsce grzebalne, w którym pochowano zmarłą,
  5. założyciel grobu – osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z administratorem cmentarza  i    opłaciła miejsce grzebalne,
  6. dysponent grobu – założyciel grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w tym grobie, w kolejności wymienionej w pkt. 6 ust. 1 niniejszego regulaminu
  7. opłacenie miejsca grzebalnego - zawarcie lub przedłużenie umowy o udostępnienie miejsca grzebalnego
  8. opłata za pochowanie – opłata administracyjna zawierająca umowę na pochowanie zwłok w grobach ziemnych, rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny ze skutkiem 20 letnim,
  9. opłata prolongacyjna – opłata administracyjna przedłużająca umowę zawartą z cmentarzem o udostępnienie miejsca grzebalnego w grobach ziemnych, rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny ze skutkiem 20 letnim,
  10. pokładne - opłata administracyjna bezterminowa za pochówek na cmentarzu w grobach murowanych rodzinnych.
 1. Na cmentarzu parafialnym urządza się:
  • groby ziemne pojedyncze przeznaczone do pochowania 1 trumny
  • groby ziemne rodzinne przeznaczone do pochowania 2 trumien
  • groby murowane pojedyncze
  • groby murowane rodzinne przeznaczone do pochowania 2/3 trumien lub do pochowania uren
  • groby ziemne do pochowania 2 uren

Pkt 5

 1. Opłaty za usługi cmentarne oraz opłaty cmentarne, pobierane są zgodnie z cennikiem obowiązującym na cmentarzu.
 2. W opłatach za pochowanie, prolongacyjnej oraz pokładnej zawarta jest opłata eksploatacyjna za korzystanie z wody, infrastruktury oraz za wywóz nieczystości stałych.
 3. Dowodem nabycia prawa do grobu, wykonania usługi pochówku i wniesienia opłaty cmentarnej jest faktura vat wystawiona przez administratora cmentarza. Brak jakiegokolwiek potwierdzenia wniesienia opłaty cmentarnej świadczy o braku wniesienia takiej opłaty.

Pkt 6

 1. Prawo do pochowania zwłok ludzkich oraz do dysponowania grobem ma najbliższa rodzina osoby zmarłej lub osoba posiadająca potwierdzenie dokonanej opłaty, jak również:
  • właściwy organ wojskowy w przypadku wojskowych zmarłych w czynnej służbie
  • właściwy organ państwowy, instytucje i organizację społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa
 1. Prawo pochowania zwłok przysługuję również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuję po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych przez przepisy prawa dokumentów
 3. Załatwienie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się biurze administratora cmentarza.

Pkt 7

 1. Dysponent grobu, wymieniony w pkt. 6 ust. 1, uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji,utrzymania lub likwidacji w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, oraz z zastrzeżeniem ustępu 3.
 2. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób równorzędnych, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobu winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Administrator cmentarza, nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane osoby powinny tę sprawę rozstrzygnąć przed właściwymi sądami powszechnymi.
 3. Dysponent grobu, zarówno pojedynczego jak i wieloosobowego , może udostępnić go do pochowania innych osób pod warunkiem, że nie narusza przy tym dóbr osobistych innych osób.
 4. Wszelkie konsekwencję prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

Pkt 8 

 1. Opłaty za pochowanie zwłok, czyli udostępnienie miejsca grzebalnego, pobiera się za okres 20 letni
 2. Grób nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat od daty ostatniego pochowania w tym grobie.
 3. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do pochowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę za przedłużenie miejsca grobu( opłata prolongacyjna). Zastrzeżenie to ma skutek na 20 lat i może być odnowione.
 4. Zapisy ust. 2 i 3 nie dotyczą pochowania zwłok w grobach murowanych wieloosobowych oraz urn.
 5. Opłacenie grobu przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tą osobę uprawnień przysługujących dysponentowi grobu.
 6. Przedłużenie umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego wymaga dokonania opłaty prolongacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 1 roku od daty wygaśnięcia umowy.
 7. Pierwszeństwo do wniesienia opłaty prolongacyjnej posiada dysponent grobu.
 8. Dokonanie na życzenie dysponenta grobu ponownego pochówku w grobie mającym ponad 20 lat wymaga – w przypadku istnienia zaległości w opłatach prolongacyjnych- uregulowania opłat zaległych. W przypadku, gdy opłata prolongacyjna została wniesiona, opłatę bieżącą pomniejsza się o opłatę za okres niewykorzystany dotyczący opłaty prolongacyjnej
 9. Opłaty wymienione w ustępie 8 i9 rozlicza się z dokładnością do 1 roku przyjmując wartość 1 roku jako 1/20 opłaty za pochowanie lub opłaty prolongacyjnej.
 10. Osobie, która mimo upływu terminu oznaczonego w ust. 6, nie dopełniła warunków w zakresie przedłużenia umowy na udostępnienie miejsca( nie wniosła stosownej opłaty), nie przysługuje roszczenie, o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez administratora cmentarza z przeznaczeniem na grób.
 11. Po terminie określonym w ust. 6, miejsce przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza, z możliwością przeznaczenia do kolejnego pochówku. Administrator cmentarza nie posiada obowiązku powiadamiania dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia umowy.
 12. Po wygaśnięciu umowy, o której mowa wyżej, dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka na swój koszt. Jeżeli nie zostaną one usunięte w terminie 6 miesięcy licząc od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do dyspozycji administratora cmentarza bez prawa ich zwrotu czy zwrotu nakładów finansowych i kosztów materiału.
 13. Miejsca pod grób murowany mogą być wyznaczone dla osób indywidualnych i nie mogą być przedmiotem obrotu. W przypadku przygotowania grobu murowanego i rezygnacji z niego, sprawa jego przejęcia, zwrotu udokumentowanych nakładów jego przygotowania, należy do decyzji administracji cmentarza.

Pkt 9

 1. Cmentarz parafialny nie prowadzi rezerwacji miejsca grzebalnego.
 2. Opłacone rezerwacje u poprzednich zarządców są honorowane

Pkt 10

  Pochowanie zwłok i prochów do istniejącego grobu jest możliwe po ustaleniu, że :

 • Osoba uprawniona do pochowania – dysponent- ma prawo do wskazanego przez nią grobu.
 • Brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego grobu do pochowania
 • Uiszczona została należna opłata.

Pkt 11

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa przypadkach .
 2. Miejsce grzebalne powstałe po ekshumacji przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu poniesionych opłat.

Pkt 12

 1. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Koszty czynności, wykraczające poza bieżące utrzymanie cmentarza, pokrywa osoba wnioskująca o ich wykonanie.

Pkt 13

 1. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach:
  • nagrobek pojedynczy ziemny 190/90
  • grobowiec 120/240
 2. Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić w biurze administratora cmentarza szkic nagrobka z jego wymiarami, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu.
 3. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych wyżej administrator cmentarza może zażądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt dysponenta grobu.
 4. Za ustawienie nowego nagrobka pobierana jest opłata wg cennika.

Pkt 14 

 1. Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.
 2. Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały, czytelny i w miejscu widocznym.
 3. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji administratora.

Pkt 15

 1. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i spokój.
 2. Na terenie cmentarza śmieci należy wrzucać wyłącznie do kontenerów i koszy.
 3. Zieleń na cmentarzu ( drzewa, krzewy, trawniki) podlega ochronie przed zniszczeniem.
 4. Usytuowanie grobu w pobliżu drzewa nie jest podstawą do wycięcia drzewa.
 5. Na terenie cmentarza zabrania się :
  • niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych oraz ich elementów, jak również elementów nagrobka,
  • ustawiania ogrodzeń itp.,
  • przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych,
  • wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  • spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • żebrania,
  • prowadzenia działalności handlowej,
  • wprowadzania zwierząt na teren cmentarza,
  • samowolnego usuwania drzew i krzewów,
 1. Na terenie cmentarza zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody administratora cmentarza:
  • wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
  • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
  • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
  • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
  • utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu,
  • ustawiania ławek

Pkt 16

 1. Firmy pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne:
  • wykonujące prace kamieniarskie i budowlane
  • przygotowujące groby do pochówku,
  • przeprowadzający ekshumację
  • wykonujące groby ziemne i murowane,
  • świadczące usługi remontowe, porządkowe i pielęgnacyjne na grobach, mogą za zgodą administratora i po uiszczeniu opłaty wjeżdżać na teren cmentarza , sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały oraz wykonywać powierzone im usługi i roboty, tylko w godzinach pracy  biura cmentarza.
 1. Wykonawcy wymienieni w ustępie 1 ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń i infrastruktury cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz zainteresowanych.

Pkt 17

 1. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji administratora cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych na cmentarzu.
 2. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości i porządku tego miejsca oraz terenu przyległego.

Pkt 18

Z uwagi na konfigurację terenów cmentarza i stary drzewostan przebywanie na terenie cmentarza  w czasie występowania zjawisk atmosferycznych jak: wichura, gołoledź, śnieżyce, burze itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Osoby takie czynią to na własną odpowiedzialność.

Pkt 19

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu administratorowi cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

Pkt 20

Administracja cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na cmentarzu, będące następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub innego działania osoby trzeciej. Dysponenci grobów mogą indywidualnie ubezpieczyć nagrobek w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych.

Pkt 21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Pkt 22

Opłaty cmentarne:

 1. Ustala się opłaty cmentarne netto na cmentarzach parafialnych w Jugowie oraz Przygórzu

  • za miejsce pod grób ziemny (duży) – 425,93 netto / 460,00 brutto

  • za miejsce pod grób ziemny dziecinny (do 120 cm) – 212,96 netto / 230,00 brutto

  • grobowczyk na dwie urny – 600,00 netto / 648,00 brutto

  • grobowiec na dwie trumny lub jedną – 1111,11 netto / 1200,00 brutto

  • stawianie nagrobków i wszelkie prace kamieniarskie na istniejącej mogile – 290 brutto

  • za zgodę na wjazd pojazdu na teren cmentarza – 50 netto / 54 brutto

  • za eksploatację cmentarza (opłata naliczana przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie pochówków i innych prac ziemnych typu grobowce, ekshumacje) – 500 netto / 540 brutto

  • opłata za korzystanie z kaplicy podczas ceremonii pogrzebu – 100 brutto

   Ceny obowiązują do 31.12.2022 r.

 

Pobierz regulamin: ikona pdf